atalus
PRAHA
RASPENAVA
Mob. : 00 420 737 60 54 78
Tél. : 00 420 272 95 39 40
jana.klokockova@atalus.cz

RASPENAVA
Firma VRSTALA
tel : 00 420 773 635 080
info@vrstala.cz
Vyrábí prvky atalus v České republice od roku 1993


Úvod - Operné zdi

Atalus - bezzákladové
ekonomické, ekologické, estetické
i technické øe¹ení pro v¹echny typy opìrných a protihlukových zdí

Existují ètyøi velikosti svahovek Atalus:
- Atalus 18 (18 kg) - u¾ívají se vìt¹inou jako dekoraèní, osázené kvìtinami, napø. k nájezdùm do gará¾í apod....
Atalus 18 je pøedev¹ím urèen soukromníkùm a zahradním architektùm, krajinotvorcùm.
Pou¾ívá se bez zpevòujících geotextilií.

- Atalus 50 (48 kg) urèené pro zdi od 2 do 4 metrù vý¹ky - parkovi¹tì, roz¹íøení komunikací apod. Více jej vyu¾ívají firmy ve veøejných pracích a krajinotvùrci, mù¾e se doplnit geotextiliemi pro zvý¹ení pevnosti.

Atalus 120 (120 kg) je urèen pro vysoké opìrné zdi do vý¹e 15 metrù, pro velká stavební díla.
Byl vyvinut pro veøejné práce, jeho pøínosem je tvarová variabilnost, mo¾nost osázení vegetací, témìø v¾dy se pou¾ívá spolu se zpevòujícími geotextiliemi.

Atalus double 120 (200 kg) je vhodný ke stavbì protihlukových stìn, které je mo¾no osázet z obou stran.
V¹echny  tvarovky Atalus se dají zavla¾ovat pomocí zavla¾ovacího systému.

Od roku 1990, kdy byly výrobky Atalus André PIEYREM vyvinuty, bylo osazeno témìø 
2 000 000 kusù, a to v Evropì, Africe a Spojených Státech.

Tento systém zpevnìní je stejnì úèinný jako ¾elezobeton.

Postupy Atalus umo¾òují vystavìt velmi vysoké zdi, pou¾ijeme-li souèasnì zpevòující geotextilie (viz. pokládka Atalusu 120).

Tato technika má za cíl zvý¹it geotextiliemi mechanické vlastnosti masívu.

Ochranná známka Atalus, patent   i prùmyslové vzory jsou mezinárodnì chránìny. V¹echny produkty Atalus a obsah tohoto CD jsou pøedmìtem du¹evního a prùmyslového vlastnictví.

Pøedbì¾né studie poskytované zdarma slou¾í k potvrzení vhodnosti technického øe¹ení Atalus. (Rozmìr tvarovek, pou¾ití nebo nepou¾ití geotextilií, mno¾ství...), to v¹e Vám pomáhá vyèíslit hodnotu va¹eho øe¹ení.

Stabilita musí být validována (prokázána) výpoètem autorizované projekèní kanceláøe, který pøihlédne k vý¹i a sklonu opìrné zdi, zatí¾ení, kvalitì pùdy masívu a náspu, ale i k pøípadným seismickým úèinkùm

v seismických oblastech.

TiskNahoru