Obchodní zástoupení
Jana Klokočková
Mob. : 00 420 737 60 54 78
jana.klokockova@atalus.cz

Výrobce a distribuce
RASPENAVA
Firma VRSTALA
tel : 00 420 773 635 080
info@vrstala.cz
Vyrábí prvky atalus v České republice od roku 1993

www.vrstala.cz


Povinné údaje

Vydavatel
Právě se nacházíte na webových stránkách
ATALUS Tél. : 04 78 88 73 57
Fax : 04 78 97 30 59

ŘEDITEL PUBLIKACE
Pan André PIEYRE

AUTORSKÁ PRÁVA - COPYRIGHT
Tyto stránky se øídí francouzským a mezinárodním právem v oblasti autorského práva a du¹evního a prùmyslového vlastnictví. Ve¹kerá práva reprodukce jsou vyhrazena, vèetnì stahovatelných dokumentù a ikonografických a fotografických prezentací.
Jakákoli reprodukce celku nebo èástí tìchto webových stránek je pøísnì zakázána, s výjimkou výslovného souhlasu øeditele publikace.
PRO JEJICH PØÍPADNÉ VYU®ITÍ SE NA NÁS LASKAVÌ OBRA«TE.
HOSTING
Logo LICL'Internet Communicant
6, boulevard du Général Leclerc
92115 Clichy Cedex
SIRET 320 407 414 00046
SAS au capital de 140 300 €
Tél. : 01 41 06 63 25
www.lic-com.com

TiskNahoru